CAREFUL!!!
Careful! Select the correct category of motor vehicle.
You are informed that you have a legal obligation to choose the correct category of motor vehicle when contracting insurance.
In case of incorrect placement of the motor vehicle category, the insurance contract will be null while the insurance premium paid will not be refunded.
Data for the Vehicle
Data for the Insured
Premium Calculation
I nderuar klient!
Faleminderit për blerjen e kësaj police transiti për Autopërgjegjësi ndaj Palës së Tretë

Mbajtësi i policës ka këto të drejta dhe detyrime të veçanta:
1. Për të paguar premiumin e sigurimit pas nënshkrimit të kontratës së sigurimit.
2. Kjo Policë e Sigurimit Kufitar është e vlefshme vetëm për kategorinë AUTOVETURË – Automjet për pasagjer.
3. Pas pagesës Polica e Sigurimit Kufitar është e pakthyeshme dhe nuk mund të ndryshohet.
4. Në rast të pamundësisë për verifikim të Policës së Sigurimit Kufitar gjatë kontrollit Policor, mbajtësi i policës duhet të drejtohet për ndihmë rreth verifikimit të Policës së Sigurimit Kufitar në zyrat e BKS-së në pikat kufitare.
5. Në rast të aksidentit në trafik, pala e dëmtuar është e detyruar të raportojë menjëherë tek Policia Rrugore sipas Ligjit nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor.
6. Për dëmet e shkaktuara nga mjeti motorik i paidentifikuar, pala e dëmtuar është e detyruar të raportojë tek Policia Rrugore brenda 7 (shtatë) ditëve nga dita kur dëmi i është shkaktuar pronës dhe brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e aksidentit kur dëmi i është shkaktuar personave.
7. Pala e dëmtuar është e detyruar të raportojë rastin tek Byroja brenda 90 (nëntëdhjetë) ditësh.

Siguruesi ka këto të drejta dhe detyrime të veçanta:
1. Menjëherë të pezullojë policën e sigurimit në qoftë se mbajtësi i policës ka fshehur qëllimisht apo ka falsifikuar informacionin që kërkohet për policën e sigurimit.
2. T’i ofrojë mbajtësit të policës informacionin e duhur në lidhje me kushtet dhe tarifat e premiumin të sigurimit, duke i mundësuar atij/asaj që të nënshkruajnë kontratën e sigurimit dhe përtëritjen e saj me vetëdije të plotë.
3. Të hartojë dhe të paguajë dëmin e ndodhur brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas kompletimit të dokumenteve të nevojshme për dëmet pronësore dhe 60 (gjashtëdhjetë) ditësh për dëmet ndaj personave.
4. Të këshillojë personat e dëmtuar për realizimin e sigurimit të tyre, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë.
5. Përpunimi i të dhënave personale do të bëhet në harmoni të plotë me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

Pjesët përbërëse të kësaj police, të cekura më lart, janë kushte për sigurim. Në rast kontesti për dëmin e kryer dhe asaj çfarë duhet të mbulohet nga kjo policë, palët e kontraktuara pranojnë kompensimin e përcaktuar me vendim të forumit të pavarur të arbitrazhit.